Blogi

Nettisivuprojektin onnistumisen avaintekijöitä työvaiheittain

Tämä teksti pyrkii tiivistetysti avaamaan nettisivuprojektin onnistumisen avaintekijöitä osa-alueittain projektin vaiheiden mukaisesti.

Projektin aloitus

Yleistilannekuvan muodostaminen projektista on tarpeen jo tarjousta tehdessä. Tähän kuuluu alustava vaatimusmäärittely sekä tarkan kuvan muodostaminen aikataulusta. Mikäli tarjouksesta muodostuu tilaus, on projekti syytä aloittaa syvällisemmällä vaatimusmäärittelyllä. Teknisellä puolella ensimmäisiä selvitettäviä asioita viimeistään tässä vaiheessa ovat käytettävät teknologiat eli muun muassa käytetäänkö julkaisunhallintajärjestelmää (esim. Wordpress), sillä teknologiset valinnat heijastuvat laajasti koko projektin toteutukseen.

Liian vähäiselle huomiolle asiasta kirjoitettaessa jää usein asiakkaan kanssa työskentely, sen roolitus ja asiakkaan omien aikataulujen huomiointi. Nettisivuprojekti vaatii aina aikaa myös asiakkaalta, silloinkin jos tekstit tuottaa joku muu täytyy asiakkaalla olla aikaa antaa palautetta eri työvaiheista jotta projekti voi oikeasti edetä oikean suuntaisesti.

Toteutusvaihe

Toteutukseen siirryttäessä on tärkeä pyytää asiakasta arvioimaan projektia osa-alueittain sitä mukaan kun toteutus etenee. Esiin voi tulla joskus paljonkin erilaisia teknisiä haasteita erityisesti toteutuksen yksityiskohtien suhteen siihen nähden mitä asiakas haluaa. Mikäli vaatimusmäärittelyssä on osattu ennakoida nämä haasteet, on kuitenkin syytä olla lipsumatta tavoitteista ja löytää ns. workaround jolla saadaan yksityiskohta toteutettua halutulla tavalla. Tässä kohtaa aiempi kokemus ja laaja-alainen osaaminen on suuresti hyödyksi suhteessa siihen että nämä seikat on huomioitu jo vaatimusmäärittelyssä.

Toteutusta edistetään pala palalta asiakasta järkevin välein konsultoiden kunnes päästään haluttuihin tavoitteisiin. Tässä kohtaa tärkeää on että aikatauluun on varattu riittävästi joustoa, aina tulee yllätyksiä ja nuhakuumeen riski koskee yrittäjääkin!

Julkaisu

Julkaisu on projektin kriittisin vaihe missä moni asia voi mennä pieleen. Olennaista on että sivusto on testattu eri laitteilla ja samankaltaisessa palvelinkonfiguraatiossa minkä päällä se tulee julkaistaessa pyörimään. Yleensä nettisivujen kanssa itse julkaisu on nopea tehdä ja sujuu kivuttomasti, mutta vaikeammissa tapauksissa näin on vain jos julkaisun suunnittelu on tehty oikein. Julkaisuprosessin tulee olla selkeästi ennalta suunniteltu ja nettisivujen hyvin testattu ennen julkaisua.

Heti julkaisun jälkeen on tärkeää vielä käydä kaikki testit uudelleen läpi julkaistulla sivustolla ja pyytää asiakasta raportoimaan heti mahdollisista ongelmista. Paras suunnittelu ja testaus ei koskaan takaa ettei mitään odottamatonta ilmensi, joskin kriittisimmät ongelmat pitäisi aina pystyä välttämään.

Ylläpitovaihe

Nettisivuprojektin ei yleensä kuulu päättyä julkaisuun, vaan erityisesti sisällönhallintajärjestelmät kuten Wordpress vaativat säännöllistä teknistä ylläpitoa. Ilman asianmukaista ylläpitoa näiden kanssa on olemassa merkittävä tietoturvariski sekä muu riski että sivusto lakkaa toimimasta oikein. Teknisen ylläpidon lisäksi on järkevää jatkaa kommunikaatiota asiakkaan kanssa ja seurata miten projekti saavuttaa tavoitteitaan (esim. sivuston tavoittavuus, myynti), ja kysyä aina kysymys että onko mitä voisi tehdä jotta tavoitteet saavutettaisiin jatkossa vielä paremmin.

Mobiilisovellus: Cross-platform vai natiivi?

Mobiilisovellusta kehittäessä on jo alkuvaiheessa päätettävä, rakennetaanko mobiilisovellus cross-platform frameworkia (esim. React Native, Flutter) käyttäen yhdelle koodipohjalle vai tehdäänkö se natiivisti luoden erilliset koodipohjat eri alustoille (iOS, Android ym). Ratkaisu voisi alkuun kuulostaa yksinkertaiselta eli totta kai mennään yhdellä koodipohjalla mutta asia ei ole aina näin yksinkertainen. Erityisesti tarve saada maksimaalinen suorituskyky tai tarve käyttää hyvin platform-spesifejä ominaisuuksia voi johtaa tilanteeseen jossa natiiviratkaisujen käyttäminen on parempi tai jopa halvempi ratkaisu.

Tarpeen onkin tehdä alustava vaatimusmäärittely ennen toteutustavan lyömistä lukkoon. Mikäli sovellus on tarkoitus toteuttaa useille eri alustoille on otettava huomioon että natiiviratkaisujen käyttäminen erillisine koodipohjineen voi nostaa projektin hintaa huomattavasti. Natiiviratkaisu voi kuitenkin tässäkin tilanteessa tulla kyseeseen erityisesti jos tarvitaan maksimaalista suorituskykyä, huippuun viritettyä tietoturvaa tai tietynlaisia alustakohtaisia ominaisuuksia.

Alustavassa vaatimusmäärittelyssä tulee kiinnittää huomiota juuri siihen voidaanko sovellus toteuttaa ilman että syntyy suurta tarvetta kääntyä natiiviratkaisujen puoleen. Joskus voi jopa olla parempi tehdä kompromissi jonkin ominaisuuden suhteen kuin vain sen vuoksi hylätä ajatus cross-platform frameworkin käytöstä. Kuitenkin on syytä pitää mielessä ettei erillisissä natiivikoodipohjissa ole itsessään mitään vikaa vaan niiden tekeminen on lähinnä kustannus- ja aikataulukysymys. Toki on tässä tapauksessa muistettava että korkeampi budjetti koskee tällöin sovelluksen koko elinkaarta (ylläpito, jatkokehitys), eikä vain ensimmäiseen julkaisuun johtavaa kehitystyötä.

Hakukoneoptimointia maallikoille: Sisällön merkitys hakokoneoptimoinnissa

Moni saattaa pohtia, mikä on sisällön rooli hakokoneoptimoinnissa? Monesti ajatus on että hakukoneoptimointi on hyvin teknistä puuhaa ja ettei sitä pysty lähestymään muut kuin ammattilaiset. Tässä tekstissä jaan vinkkejä miten kuka vaan voi tehdä sisällön hakukoneoptimointia, mutta koitan tarkoituksella välttää olemasta liian tekninen ja tuon muutamia teknisiä näkökohtia esiin vasta tekstin lopussa.

Tekstin pääpointit tiivistettynä:

 • Sisältö on pohjimmiltaan merkittävin yksittäinen tekijä hakukoneoptimoinnissa.
 • Ilman asianmukaista sisältöä sivua on mahdotonta hakukoneoptimoida.
 • Sisällön määrä auttaa hakukoneoptimoinnissa mutta myös pienempi määrä hakukoneen kannalta laadukasta sisältöä riittää usein.
 • Kiinnitä huomiota että teksti vastaa hakusanoja joilla haluat näkyä (avainsana), älä kuitenkaan toista avainsanaa tekstissä jatkuvasti vaan muista kohtuus.
 • Huomioi millä tavalla nostat esiin avainsanoja, kiinnitä huomioi erityisesti otsikointiin ja käytä eri tasoisia otsikoita sisällössä rakenteellisesti hyvällä tavalla.
 • Muista että hakukoneoptimoinnissa tulosten saaminen vie aikaa.  
 • Mikäli tulokset eivät vastaa odotuksia tai muuten kaipaat apua, älä epäröi ammattilaisen ottamista avuksi.

Sisällön rooli ja määrä

Ilman sisältöä sivustolla ei ole mitään olennaista tarjottavaa hakukoneen kannalta, eikä sinne myöskään tule asianmukaisia linkityksiä muilta sivustoilta (”backlink”). Näin ollen varsinaista hakukoneoptimointia ei pysty harjoittamaan ilman edes pientä määrää laadukasta sisältöä.

Sisällön määrässä lähtökohtaisesti ”enempi on parempi” mutta mikäli tavoitteet ovat rajattuja eli esimerkiksi näkyminen paikallisissa hauissa (esim. ”puunkaato Lohja”), voi hyvin olla ettei sisältöä tarvitse tuottaa aivan niin paljoa. Tavoitteiden ollessa korkealla sisällön määrän rooli kuitenkin kasvaa ja on syytä harkita tapoja kasvattaa siitä kontekstiin sopivin tavoin kuten esimerkiksi liittämällä blogi sivuston yhteyteen.

Sisällön tuottamisessa on myös hyvä ajatella sitä tuottaako sisältö mahdollisesti lisää linkityksiä sivustolle. Sisällöllisesti laadukkaat nostot muilla sivustoilla ja niihin liittyvät linkit omalle sivulle ovat parasta hakukoneoptimointia.

Sisällön rakenne ja avainsanat

Sisällön oikea rakenne ja avainsanojen (hakusanat joilla halutaan sisällön näkyvän) asianmukainen käyttö on erittäin tärkeää jotta hakukone osaa jäsenellä sisällön oikein. Erityisesti otsikoinnin rakenteeseen on syytä kiinnittää huomiota. Näin nyrkkisääntönä sivustolla tulisi olla yksi pääotsikko, yksi alemman tason sisältöä kuvaava pääotsikko sekä tekstin kannalta järkevästi jäsenneltynä useampia alaotsikoita.

Avainsanoja tulisi nostaa tekstissä esiin ja mielellään myös eri sanamuodoissa, mutta teksti ei saa olla jatkuvaa avainsanojen toistoa vaan kohtuus kaikessa.

On huomionarvoista että avainsanojen olisi syytä tuoda sivustolle ”tavoiteltuja” kävijöitä eikä vain maksimaalista kävijämäärää. Esimerkiksi verkkokaupan tapauksessa olisi syytä saada houkuteltua ensisijaisesti maksavia asiakkaita tai tulevia sellaisia. Pelkät sivulataukset eivät loppujen lopuksi merkitse juurikaan verkkokaupan bisneksen kannalta.

Tulokset vievät aikaa

Hakukoneoptimoinnissa tulokset eivät synny parissa päivässä vaan työn on oltava pitkäjänteistä erityisesti jos tavoitteet ovat korkealla. Olennaisinta on ymmärtää työn hakukoneoptimoinnin eteen olevan jatkuvaa eikä lyhytjänteistä. Mitään suuria ongelmattomia kikkoja ei ole edes ammattilaisilla vaan työ yksinkertaisesti ottaa aikansa.

Harkitse ammattilaisen ottamista mukaan työhön

Ammattilaisen näkökulmasta voi olla paljon hyötyä jokaisessa hakukoneoptimoinnin osassa, vaikka tekstin tarkoitus olikin avata asiaa niiltä osin kun se on kenen vain kannalta mahdollista. Kuitenkin on monia teknisiä kohtia mitä en tarkoituksella avannut tässä tekstissä ja joiden merkitys on suuri etenkin jos tavoitteet ovat korkealla.

Ammattilaisnäkökulmia tiivistettynä:

 • Sivustojen url-rakenne eli osoiterakenteen on oltava tiivis ja vastattava sisältöä ja avainsanoja.
 • Helppokäyttöisyys eli muun muassa sisällön strukturoiminen oikein asianmukaisten HTML-elementtien sisälle, kuvien alt-tekstit sekä yleisesti sisällön ja navigaation luettavuus.
 • Heading-elementtien (h1, h2, h3, h4 ym.) oikeaoppinen käyttö ja sijoittelu
 • Sivuston latausajat ja niiden optimoiminen.
 • Asianmukainen sitemap ja robots.txt:n avulla rajataan pois sisältö mitä ei haluta indeksoitavan.
 • Kuvaavat meta-tiedot mieluiten joka sivulla.
 • Sivuston responsiivinen suunnittelu ja hyvä käytettävyys joka laitteella.

Etusivun rooli nettisivuilla ja verkkokaupoissa

Tässä blogitekstissä avaan etusivun roolia ja merkitystä nettisivun tai verkkokaupan kannalta.

Lyhyesti selitettynä etusivun merkitys nettisivustolla tai verkkokaupassa riippuu täysin siitä, mitä kautta käyttäjät tulevat sisään sivustolle. Etusivun ollessa yleisin sisääntuloväylä, on se sivuston tärkein sivu. Tällöin etusivuun kannattaa panostaa paljon ja huolella.

Kuitenkin mikäli käyttäjät harvoin edes päätyvät etusivulle, on sen merkitys luonnollisesti vähäinen. Etusivun tulisi kuitenkin olla riittävän hiottu sivuston uskottavuuden takaamiseksi.

Yleisesti etusivun tulisi olla visuaalisesti miellyttävä ja sopivan näyttävä, mutta samaan aikaan visuaalisesti erittäin selkeä. Tämän balanssin saavuttaminen vaatii ammattimaista otetta, osaamista ja välillä myös aikaa.

Etusivulta tulisi löytyä kaikkein olennaisin informaatio erittäin tiiviissä muodossa, tai vähintään selkeät linkit olennaisen informaation pariin. Liikaa sisältöä etusivulle ei kuitenkaan missään tapauksessa saa olla, etusivun tulee olla selattavissa loppuun asti riittävän nopeasti myös mobiililaitteilla. Näin ollen kaiken etusivulla olevan informaation olisi hyvä olla tarpeellista ja tiiviissä, mutta ymmärrettävässä muodossa.

Todettakoon vielä, että verkkokaupan tapauksessa etusivulta olisi syytä löytyä esittelyssä olevia houkuttelevia tuotteita. Verkkokauppaan tullaan loppujen lopuksi tuotteiden eikä kaupan esittelytekstien takia.

Päivän vinkki

Sivuston yleisimmän sisääntuloväylän saa selville esimerkiksi Google Analyticsin avulla. Luonnollisesti sivuun, minkä kautta sivustolle saapuu eniten kävijöitä, kannattaa panostaa eniten.

Mitä ovat ”räätälöidyt” nettisivut?

Tämä kysymys tulee varmasti monelle mieleen käytännön tasolla. Räätälöityjen nettisivujen ero moneen muuhun ratkaisuun on se, että nettisivut räätälöidään nimenomaan asiakkaan tarpeisiin jokaista elementtiä myöten. Itse pyrin välttämään kaikkia ratkaisuja jotka rajaavat mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa sivu vapaasti, mikä mahdollistaa sen että jokainen osa sivujen kokonaisuutta voidaan suunnitella parasta lopputulosta silmällä pitäen.

Nettisivujen tekemiseen on monia tapoja, esimerkiksi kotisivukoneet ja erilaisten osittain valmiiden ratkaisujen käyttäminen (muun muassa valmiin ulkoasupohjan käyttäminen). Itse mielelläni koodaan (ohjelmoin) nettisivut mahdollisimman pitkälle, jotta saan aikaan mahdollisimman uniikin ja asiakaslähtöisen ratkaisun.

Räätälöidyn nettisivun käsitteen voisi tiivistää niin, että räätälöity sivusto rakennetaan mahdollisimman harkituksi kokonaisuudeksi jokaista yksityiskohtaa myöten, kun taas muissa ratkaisuissa yritetään nopeuttaa ja helpottaa sivujen tekemistä käyttämällä enemmän valmiita työkaluja. Usein tämä valitettavasti tapahtuu lopputuloksen kustannuksella, sillä valitettavan moni näistä työkaluista asettaa erityyppisiä teknisiä rajoitteita.

Havainnollistavana esimerkkinä, jos asiakas X haluaa muuttaa sivuston valikon rakennetta, voi käydä niin että käytössä oleva työkalu ei tue asiakas X:n toivomaa toteutusta. Täysin räätälöidyssä ratkaisussa tätä ongelmaa ei tule vastaan niin kauan kuin asiakas X:n toive on mahdollista toteuttaa nettiselainteknologian puitteissa. Eli jos asiakas X on nähnyt haluamansa toteutuksen (tai vastaavaanlaisen) yhdelläkään muulla nettisivulla, on se mahdollista toteuttaa loppuun asti räätälöidyssä ratkaisussa.